Hemavan Tärnaby Näringsförening

Stadgar enligt beslut på årsmöte 2020-01-19

Stadgar för Hemavan Tärnaby Näringsförening

Organisationsnummer: 895400-3433

med säte i Storumans kommun

Bildad 1969

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §    Ändamål

Hemavan Tärnaby Näringsförening skall tillvarata medlemmarnas intresse och bidra till en positiv utveckling av näringslivet i Hemavan Tärnaby. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

2 §    Beslutande organ

Föreningens organ är:
1) Årsmötet
2) Styrelsen

3 §    Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

4 §    Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sträcker sig mellan 1 januari och 31 december.

5 §    Tolkning av stadgarna

Vid fråga om tolkning av dessa stadgar gäller styrelsens mening, tills frågan avgjort av årsmötet.

6 §    Stadgeändring

Ändring eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.

Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas på årsmöte och skall, om det kommer från annan än styrelsen, ha lämnats till styrelsen senast tre (3) månader före årsmötet. Förslaget skall, oavsett vem det kommer ifrån, sedan skickas ut till medlemmarna en månad innan årsmötet och yttranden skall komma styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet.

För ändring av eller tillägg till dessa stadgar krävs beslut på årsmöte med en majoritet av minst 2/3 av samtliga angivna röster.

7 §    Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning skall framställas senast tre (3) månader före det årsmöte det önskas behandlat. Beslut kan ej tas förrän samtliga medlemmar beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om det fattas av två på varandra följande årsmöten, med minst sex (6) månaders mellanrum, och stödjas av minst 4/5 av de vid vardera årsmötet avgivna rösterna.

Beslutas om föreningens upplösning skall dess behållna medel lämnas till en institution som på lämpligt sätt främjar området. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 §    Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av såväl enskild person, företag eller organisation. Medlemskap erhålls genom att betala gällande medlemsavgift. När medlemsavgiften är erlagd är personen, företaget eller organisationen medlem och förs in i medlemsförteckningen.

 9 §    Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen. Styrelsen förbehåller sig rätten att avslå ansökan om medlemskap.

10 §    Utträde

Medlemskapet i föreningen gäller per kalenderår. Uppsägning skall ske skriftligt senast 15 december året innan utträde. Medlemsavgift återbetalas inte vid utträde.

11 §    Medlemsavgift

Medlemsavgiften är årlig. Årsmötet fastställer medlemsavgift för kommande kalenderår.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

12 §    Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall avhållas senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast åtta (8) dagar före årsmötesdagen.

13 §    Förslag till ärenden vid årsmöte

Ärenden skall, för att kunna behandlas på årsmötet, ha anmälts skriftligen till Hemavan Tärnaby Näringsförening senast 30 dagar i förväg, undantag från detta gäller ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.

Vid extra årsmöte får beslut inte fattas i andra frågor än de som angetts i kallelsen.

14 §    Rösträtt vid årsmöte

Varje medlem har en röst.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas personligen av enskild medlem, av den som är medlemsorganisations företrädare enligt lag eller av ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.

En förutsättning för rösträtt på årsmötet är att medlemsavgift har betalats senast tre (3) vardagar innan årsmötet.

Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen enligt principen om rösträtt i förhållande till betald avgift, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

15 §    Beslutsförhet

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.

16 §    Beslut och omröstning

Omröstning och val skall ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.

För att beslut skall vara giltigt krävs enkel majoritet utom för ärenden, som behandlar ändring av stadgar, personval eller föreningens upplösning. För ärenden som behandlar ändring av stadgar krävs kvalificerad majoritet (2/3 av rösterna).  För ärenden som behandlar föreningens upplösning krävs 80 % av rösterna. Vid personval används principen om relativ majoritet, vilket innebär att det förslag som får flest röster väljs, även om röstetalet understiger 50 %.

Vid lika röstetal har mötesordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om personval, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

17 §    Valbarhet

Endast privatperson med medlemskap, firmatecknare för medlemsorganisation eller anställd i medlemsorganisation är valbar som ledamot till styrelsen. Styrelsens ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen väljs varje år. För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.

Årsmötet tillsätter även en (1) lekmannarevisor att granska föreningen så verksamhet och ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt.

18 §    Ärenden vid årsmötet

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande och protokollförare
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll
 5. Prövning av frågan om kallelse skett enligt stadgarna
 6. Fastställande av föredragslista
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Föredragning av revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ordinarie ledamöter
 14. Val av valberedning
 15. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 16. Val av lekmannarevisor
 17. Anmälda övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

19 §    Extra årsmöte

Extra årsmöte kan avhållas när 2/3 av styrelsen så finner eller när 2/3 av föreningens medlemmar så påkallar.

Kallelse till extra årsmöte skall ske skriftligen till föreningens medlemmar senast åtta (8) dagar före årsmötesdagen.

VALBEREDNINGEN

20 §    Valberedning

Valberedningen består av 2-3 ledamöter. Sammankallande i valberedningen utses på årsmötet. Endast privatperson med medlemskap, firmatecknare för medlemsorganisation eller anställd i medlemsorganisation är valbar som ledamot i valberedningen. Det åligger valberedningen att ge förslag till årsmötet på ny styrelse, revisor och ny valberedning. Förslaget ska skickas ut till medlemmarna senast en (1) vecka innan årsmötet.

REVISORER

21 §    Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisor till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

STYRELSEN

22 §   Sammansättning

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen skall bestå av 5-7 ledamöter. Ledningen av föreningens verksamhet tillkommer styrelsen.

Styrelsen utser för ett år inom sig en vice ordförande.

Det åligger ordföranden att föra föreningens talan, övervaka dess verksamhet och leda styrelsens arbete samt att avgöra sådana ärenden som kan avgöras utan att styrelse eller arbetsutskott inkallas

23 §    Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig när över hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

24 §    Föreningens ledning

Det operativa arbetet leds av styrelsen, eller av styrelsen utsedd företrädare. Ledningens roll är att leda och fördela det operativa arbetet i enlighet med styrelsens antagna planer.