Årsmöte med avtackning

 

Karin Lundberg & Agneta af Ekenstam

Karin Lundberg avtackades efter två år som ordförande i föreningen.

2020 års årsmöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening hölls söndag den 19 januari på Hemavans Fjällcenter. 12 medlemmar medverkade där både Sverige, Norge & Finland fanns representerade. Agneta af Ekenstam valdes till ny ordförande. Katti Lundström och Johan af Ekenstam valdes in som nya ledamöter. Se nya styrelsen i sin helhet här.

Före mötet var fler företagare närvarande då vi bjudit in till en företagarträff för att berätta om och visa hur föreningen arbetar.

Karin Lundberg presenterade förändringen av serviceavgifter till Visit Hemavan Tärnaby. Bakgrunden till förändringen av serviceavgifter är att nivåerna varit alldeles för låga tidigare. Som exempel kan nämnas att en medlem i Hemavan Tärnaby Näringsförening betalat 1 500 kr/år i serviceavgift men trots den låga insatsen ändå haft höga förväntningar på vad man ska få ut av det. Efter den extra bolagsstämman för Visit Hemavan Tärnaby som hölls för aktieägare den 15 januari 2020 beslutades det att serviceavgiften numera är omsättningsbaserad. Nivån är satt till 0,25% av omsättningen där lägsta nivån är 2 500 kr och högsta nivån 100 000 kr. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utvärdera nivån och återrapportera till aktieägarna i januari 2021. Fler behöver alltså vara med och finansiera basverksamheten i destinationsbolaget med större medel. Under Q1 2020 kommer införsäljning av serviceavgiften samt avtallskrivning ske mellan företagen i området och Visit Hemavan Tärnaby.

Fokus i Visit Hemavan Tärnaby ABs basverksamhet är:

 • Marknadsföring och kommunikation (trycksaker, guider, content)
 • Spår & leder (utveckling av nya koncept, reseanledningar, vandring & cykling)
 • Infrastruktur & transport (inom området samt till och från området)
 • Mervärde (konceptutveckling och rekrytering av fler mervärdesföretag)

Freya Widing

Freya Widing avtackades efter många år som ledamot i styrelsen.

Dialog fördes även över vikten att samverka mer mellan företagen i området. Vi vill uppmuntra våra företagare att delta på de träffar som arrangeras och ta gärna med en företagarvän för att bredda nätverkandet.

Konceptualisering är ständigt aktuellt. Något området kan bli bättre på att marknadsföra är våra fina längdspår som tidigt på säsongen är preparerade. Här finns bland annat de som tränar inför Vasaloppet som en potentiell målgrupp att marknadsföra sig mot. Vi behöver även bli bättre på att bredda säsongen, särskilt under vardagarna.

Kvällen avslutades med att avtacka avgående styrelseordförande Karin Lundberg samt ledamoten Freya Widing som varit styrelsen trogen i många år.

Varmt välkommen till oss i Hemavan Tärnaby Näringsförening!

Årsmöte 19 januari 2020

Söndag den 19 januari 2020 kallas föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening

19jan2020

Datum: 2020-01-19
Plats: Hemavans Fjällcenter

Program
Kl 18.00-18.30 Drop-in-kaffe med dopp
18.30 – Ordinarie årsmöte

Efteråt finns tid till eftersnack och mera nätverkande.

 

Kallelse med föredragslista samt förslag till stadgeändring har gått ut per e-post. Vänligen kontakta föreningens ordförande Karin Lundberg vid frågor eller om föredragningslistan inte nått dig. Ring 070-202 48 43 eller skriv till henne på karin.e.lundberg@hotmail.com.

Gamla som nya medlemmar är varmt välkomna!

18/2 extra årsmöte, ordinarie årsmöte och nätverksträff

Kallelse till extra årsmöte samt ordinarie årsmöte i Hemavan Tärnaby Näringsförening

Datum: 2019-02-18
Plats: Tärnaby Fjällhotell

Program

Kl 17.00 – 18.00 Middag
Anmälan till middagen senast 11/2 till hemavantarnabynaringsforening@gmail.com Meddela ev specialkost.
Kl 18.00 – 18.15 Extra årsmöte med uppdatering av stadgar
Kl 18.15 – Ordinarie årsmöte

—– kaffe och energipåfyllning inför följande nätverksträff —–

Starkare tillsammans

Kl 18.45 – 20.15 Starkare tillsammans

Områdets alla företag inbjuds till närverksträff och information. Deltar under kvällen gör även Visit Hemavan Tärnaby och Näringslivskontoret genom Mona Olofsson.

Efteråt finns tid till eftersnack och mera nätverkande.

Dagordning för dessa samt faktura på 2019 års medlems- och serviceavgift kommer på posten inom kort.


Förslag till uppdatering av stadgarna

Då vi i flera år pratat om att uppdatera stadgarna kommer här ett förslag.

Bifogat finns länkar med:
– gamla stadgarna
– förslag till uppdaterade stadgar med ändringarna förklarade och specificerade
– förslag till uppdaterade stadgar utan förklaringarna

Välkommen att kontakta vår ordförande Karin Lundberg vid frågor och synpunkter på uppdateringen av stadgarna. Enligt stadgarna vill styrelsen ha svar inom en vecka från er om eventuella synpunkter.

Karin Lundberg når ni direkt på 070-202 48 43 eller via e-post på karin.e.lundberg@hotmail.com


Varmt välkomna!

Hälsningar från styrelsen i Hemavan Tärnaby Näringsförening

Sammanfattning från företagsmötet i Hemavan 7/6

Västerbotten Experience center

Janne Wiktorsson/ Region Västerbotten turism och ny projektledare för Västerbotten Experience Center (löper 3 år med start under 2018) besökte oss för att berätta om möjligheterna att ansöka om att bli en del in kommande satsning: Västerbotten Experience center.

Det handlar i korthet om att några företag bildar kluster, tar fram säljbara produkter, paketerar och gör sig tillgängliga för en internationell marknad. Huvudsyftet är att rikta sig mot en internationell marknad, dock kommer det att innebära att företagen höjer kvaliteten indirekt för närmarknaden också. Projektet kommer att stötta företagsklustren med olika typer av resurser och kunskap för att slutligen kunna presentera ett antal certifierade Västerbotten Experience Centers.

Om det är några av er företagare som ser en nytta och potential att jobba med sin egen utveckling tillsammans med andra ska ni:

 1. Följ länken och läs mer
 2. Prata med några fler lokala företag som kan vara en del i klustret
 3. Uppfylls kriterierna eller att viljan finns att uppfylla dem?
 4. Ställ frågor till Janne Wiktorsson för mer information om projektet janne.wiktorsson@regionvasterbotten.se 
 5. Ställ frågor till Sofi om hur det kan fungera i samsyn med destinationsbolagets arbete/ roll
 6. Bestäm er och skicka in en ansökan om att bli ett Experience center.

Mervärde Hemavan Tärnaby

Här fördjupade vi oss i tänkbara utfall för framtiden då alla företag på destinationen ansluter och bidrar. Räkneexempel och diskussioner kring modellen.
Det finns stor potential och det är fullt möjligt när fler ansluter. Hanteringen och den fortsatta utvecklingen bygger på förtroende och en vilja att bidra till hela destinationen – att se det som en hållbar lösning som gynnar både lokalsamhället och besökare. Vi på destinationsbolaget kommer att jobba vidare med detta – nu återstår att de lokala företagen som ännu inte är med tar steget – steget att sätta sig in i vad det är eller steget till att kliva in som ett mervärdesföretag.
Läs mer här: Mervärde Hemavan Tärnaby

Kort – långsiktig plan för Visit Hemavan Tärnaby

Styrelsen i Visit Hemavan Tärnaby kommer att bjuda in till en aktieägarträff i slutet på september.

Mål och måluppfyllelse

Mål och måluppfyllelse kopplat till Turismstrategi 2020. Bifogar presentationsunderlag som ger en bild av hur långt vi kommit mot målen.

– Tycker vi ska känna oss nöjda med det vi ser! Måluppfyllelse

Verksamheten och personalen

Vi jobbar för fullt med INTILL-projektets sista aktivitetsmånad – det innebär stort fokus, åtgärder, planering och genomgöranden ska falla på plats innan 2018-06-30. Förberedelser inför kommande vinter, intensivt arbete med Gränshandelsmarknaden och visningsresor är en liten del av det som pågår nu.

Utifrån rådande ekonomiska situation och INTILL-projektets slut kommer det att ske personalförändringar från september (3 personer är uppsagda) vilket innebär att verksamheten kommer att anpassas utifrån det.

– Det är en pressad situation och jag hoppas att ni har förståelse för att vi inte har alla svaren än.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller tankar,
mitt telefonnummer är 0954-104 65 e-post: sofi.marberg@hemavantarnaby.se.
Jag önskar er en bra sommar,
Hälsningar Sofi Marberg


Vi från Hemavan Tärnaby Näringsförenings styrelse hoppas att du som engagerad medlem med framtidstro och positivt tänk vill dela med dig av dina tankar och idéer kring Visits framtid. Varmt välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen om du vill bidra eller hör av dig till Sofi.

Tack för att du tog dig tid att läsa.

Hälsningar från styrelsen, genom ordförande Karin Lundberg

Inbjudan till arbetsmöte för Visit Hemavan Tärnaby AB

Lång- och kortsiktig plan för finansiering

– Vi behöver din kunskap och ditt engagemang.

Tid och plats: 22 maj 11:00 – 15:00 på Trolltunet – vi äter lunch tillsammans.

  • Inbjudna är samtliga aktieägare, styrelsen och verksamhetsledningen.
  • Förslag på modeller för stärkt basfinansiering presenteras.
  • Diskussioner och konstruktiv dialog genom bl.a. workshop.
  • Peter Persson koncernchef Storumans kommun kommer att delta under dagen för att lyssna och bidra med sin erfarenhet.
  • Utifrån dagens resultat summerar och fastställer styrelsen en handlingsplan.

Välkomna till en kraftsamling med fokus på framtiden!
Hälsningar styrelsen och verksamhetsledningen
Visit Hemavan Tärnaby

Anmälan!
Lunch bjuder vi på – Meddela Sofi om du kan komma och delta i arbetsdagen (och om du har någon ev matallergi)

Anmäl dig till Sofi Marberg→

naringsforeningHemavan Tärnaby Näringsförenings styrelse hoppas att du som engagerad medlem med framtidstro och positivt tänk vill vara med på detta arbetsmöte. Har du frågor inför mötet är du välkommen att kontakta vår ordförande Karin Lundberg på 070-202 48 43. Annars, anmäl dig direkt till Sofi Marberg via länken ovan.

Tack för att du tog dig tid att läsa.
Hälsningar från styrelsen, genom ordförande Karin Lundberg